Zadania OPS PDF Drukuj Email

Pomoc Społeczna jest instytucją, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać  wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnica Wielka działa na podstawie:


- Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy

- Regulaminu Organizacyjnego,

- Aktów prawnych


Realizacja Zadań

OPS realizuje zadania wynikające z:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  • ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • innych ustaw.
Realizacja zadań przebiega zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Gminy. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz ze środków budżetu państwa.