Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2008 PDF Drukuj Email


uekapital

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej w dniu 01.07.2008r. przystąpił do realizacji projektu “Uwierz w siebie – żyj aktywnie” . Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jego realizacja trwać będzie do końca grudnia 2008r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej adresuje swój projekt w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych i poszukujących pracy (powyżej 24 m-cy). Osoby te wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Planuje się, iż wsparciem przewidzianym w projekcie objęte zostaną 4 osoby z terenu gminy Lipnica Wielka, które spełniają wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.
Rekrutacja do projektu jest zgodna z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, albowiem zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych beneficjentów.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i pozostających bez pracy, będących długotrwale klientami pomocy społeczne. Zakłada on zaoferowanie kompleksowego i zintegrowanego programu wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej. Zgodnie z wymogami wobec każdego Uczestnika Projektu zastosowane zostaną dwa instrumenty aktywnej integracji, są to:

  • instrument aktywizacji zawodowej – sfinansowanie kursu nowoczesnego sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, który umożliwi zdobycie umiejętności i podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  • Instrument aktywizacji społecznej – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego - (zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz zdolności komunikacyjnych zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy uczestników projektu).
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny w projekt.
Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu pracownicy mają nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków powinny być zauważalne przez poprawę sytuacji zawodowej i społecznej uczestników projektu i ich rodzin.


Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.