ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ ! PDF Drukuj Email

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ !


Rodzina wspierająca (zgodnie z art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) pomaga rodzinie biologicznej przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

W naszym najbliższym otoczeniu wśród sąsiadów, czy znajomych, często znajdują się ludzie, którzy bezinteresownie pomagają innym rodzinom, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Uwaga! Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.

Przykładowe formy pomocy dla dzieci:

- organizowanie czasu wolnego dzieciom np. poprzez wspólną zabawę, gry planszowe, zajęcia artystyczne, śpiewanie piosenek, czytanie książek, wyjście na spacer i na plac zabaw, wyjście do kina, muzeum, parku rozrywki itp.

- pomoc w nauce

Przykładowe formy pomocy dla rodziców:

- wskazówki dotyczące wychowania dzieci

- wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny

- trening prowadzenia gospodarstwa domowego tj. nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej itp.

- racjonalne zarządzania budżetem.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina lub osoba z szeroko rozumianego otoczenia dziecka, która:

 • Ma stałe źródło utrzymania
 • Ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci
 • Uzyska zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia
 • Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy,
  • Nie ma stałego źródła utrzymania,
  • Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka sporządzonego na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa, o której mowa w art. 29 ust.2 pkt w ustawie z dnia 9 czerwca z 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy wielkiej codziennie w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek w godz. 8.30-16.30 oraz wtorek–piątek w godz.7.30-15.30 oraz telefonicznie pod nr. 18 26 349 90