Najnowsze
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych PDF Drukuj Email
W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

34-483 Lipnica Wielka 518

informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, tel. +48 1826 349 90, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona internetowa: www.lipnicawielka.pl/ops/

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: tel. +48 609651709, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; w celu informowania Państwa o sposobie i zakresie przetwarzania przez Ośrodek Pomocy Społecznej danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnieniach.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów prawa:

- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

-ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

-ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;

-ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

-ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;

-ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

-ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem";

-ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu działania archiwów zakładowych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej:

-dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

-sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

-usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

7. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej przez Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

9. Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, przetwarzane są w zakresie niezbędnym doprawidłowej realizacji usług świadczonych przez OPS wynikających z przepisów prawa. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina , a także niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni, takiej pomocy nie mogą zapewnić.

Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem - a w szczególności polegają na:

 • a) zakupie podstawowych artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
 • b) przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu;
 • c) praniu, prasowaniu, zmianie pościeli i drobnej garderoby, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu, przynoszeniu węgla i wody;
 • d) utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
 • e) wykonywaniu zaleconych zabiegów pielęgnacyjnych;
 • f)pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
 • g) organizowanie spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.

Świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie przysługują nieodpłatne usługi.

Świadczeniobiorcom, których dochód przekracza kryterium dochodowe odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, przyznaje się usługi za odpłatnością według zasad określonych w tabeli poniżej:

Procent kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności ustalana od ceny usługi dla:

Osób samotnych i samotnie
gospodarujących

Osób w rodzinie

Do 100 %

od 101% do 150%

od 151% do 200%

od 201% do 300%

powyżej 300%

Nieodpłatnie

20 %

30 %

40 %

100 %

Nieodpłatnie

30 %

50 %

70 %

100 %

Koszt jednej godziny usługi wynosi 1% obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm).

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.

Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów),
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku),
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe),
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego),
 • pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ale także usługi specjalistyczne dla pozostałych grup) są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi (§3 ust. 1 rozporządzenia). Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż: m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług (§3 ust. 2 rozporządzenia).

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się więc do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje OPS. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

TABELA ODPŁATNOŚCI OD 1 X 2015r.

wysokość dochodu na osobę w rodzinie

Osoby samotne

w rodzinie

do 634,00 zł = 100%

bezpłatne

bezpłatne

powyżej 100% do 132,5%

1,5%

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100%

 

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 17