Menu
A+ A A-
Administrator

Administrator

URL strony:

Dotacja do wymiany pieca - Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lipnica Wielka

Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Realizacja Programu Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne i ekologiczne o wysokiej sprawności. Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców oraz od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Mieszkańcy mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% faktycznych kwalifikowanych kosztów wykonania modernizacji.
Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:
Dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę:
 • Demontaż starego źródła ciepła.
  Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
 • Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.
 • Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników.
Warunki, jakie musi spełnić mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie:
 • Zapoznanie się z wymaganiami technicznymi dotyczącymi dopuszczonych w ramach programu kotłów,
  Zapoznać się z regulaminem i warunkami umowy,
 • Złożyć wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2018 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
Do Wniosku należy dołączyć:
 1. dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej), zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji
  w przypadku współwłasności,  dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;

 • Oszacować koszty zakupu kotła i jego wymiany,
  Określić termin realizacji wymiany,
 • Zawrzeć umowę z Urzędem Gminy Lipnica Wielka,
 • Dokonać trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,
 • Nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC,
 • Zapewnić Urzędowi Gminy i Funduszowi wgląd w realizację Zadania w Każdej jego fazie oraz udostępnić wszelka dokumentację związaną z tym zadaniem (okres trwałości projektu 5 lat od zakończenia zadania).
Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:
http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Gmina nie uczestniczy ani też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonanie czynności związanych z zakupem nowego paleniska, demontażem starego paleniska i montażem nowego paleniska.
Mieszkaniec sam dokonuje zakupu pieca spełniającego kryteria projektowe i po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji (faktury, dokumentacji technicznej itp.) występuje do gminy o zrefundowanie poniesionych kosztów. Na tej podstawie gmina składa wniosek o płatność do WFOŚiGW w Krakowie. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Krakowie gmina dokona zwrotu środków finansowych na zasadach i w wysokości określonej w umowie z mieszkańcem bezpośrednio mieszkańcowi.
Czas zwrotu środków szacowany jest na okres od 2 – do 6 miesięcy od przedstawienia wymaganej dokumentacji przez mieszkańca.

Wysokość dofinansowania poszczególnych zadań 
Do oceny wniosków stosuje się wyłącznie wskaźniki techniczno-ekologiczne to znaczy, że wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego.

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:

Modernizacja kotłowni na:

Kotłownię kondensacyjną:
- do 1 300,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Kotłownię olejową:
- do 840,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Ogrzewanie elektryczne:
- do 580,- zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Kotłownię na biomasę:
- do 1 150, -zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Kotłownię węglową:
- do 650,-zł/kW mocy
- ale nie więcej 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni!
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%!
Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę dotyczy wyłącznie kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka:
pokój nr 2
tel: 18 26 345 95 wew. 14

Ogłoszenie o wynikach naboru Nr 2 oraz nowy nabór na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej - Inspektor ds. księgowości budżetowej

Turniej Piłki Halowej o Mistrzostwo Sołectw Lipnicy Wielkiej  z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

W sobotę 3 lutego 2018 r. na hali sportowej w Lipnicy Wielkiej odbył się Turniej Piłki Halowej o Mistrzostwo Sołectw Lipnicy Wielkiej z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn, które reprezentowały swoje sołectwa. 10 - minutowe mecze rozgrywano w dwóch rundach w systemie "każdy z każdym".

Oto wyniki turnieju:
1 miejsce: Sołectwo Centrum - kierownik Grzegorz Dyrda
2 miejsce: Sołectwo Skoczyki – kierownik Łukasz Kucek
3 miejsce: Sołectwo Centrum – kierownik Tomasz Kramarz
4 miejsce: Sołectwo Murowanica – kierownik Dawid Dunaj
5 miejsce: Sołectwo Przywarówka – kierownik Łukasz Klozyk
6 miejsce: Sołectwo Murowanica – kierownik Mateusz Stopiak

Wyróżnienia indywidualne zdobyli:
Marek Jazowski - najlepszy strzelec
Piotr Simala - najlepszy bramkarz
Marcin Wnenk- najlepszy zawodnik

Zawody przebiegały w atmosferze przyjaźni i sportowej rywalizacji.
Serdeczne podziękowania organizator składa na ręce: Gminy Lipnica Wielka oraz Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, którzy zasponsorowali wszystkim uczestnikom gorący posiłek oraz pamiątkowe dyplomy, medale i statuetki, strażaków z OSP Lipnica Wielka Centrum, którzy zapewnili opiekę medyczną, Patrykowi Michalakowi, Rafałowi Machajdzie oraz Bartłomiejowi Skoczyk – sędziom rozgrywek, Pawłowi Pastwie oraz Andrzejowi Habinie – fotografom dokumentującym imprezę, kibicom, którzy współtworzyli atmosferę sportowej rywalizacji.
Organizator dziękuje także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji tegorocznego turnieju.
Współorganizatorami imprezy byli: Gmina Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Do zobaczenia za rok!
ŁK
foto: Andrzej Habina i Paweł Pastwa
 • 27783376_809794945879099_1635945148_n
 • 27783600_809794925879101_611969029_n
 • 27783674_809794859212441_396502417_n
 • 27783931_809794862545774_291899833_n
 • 27783943_809795019212425_349877338_n
 • 27847950_809794872545773_1763807541_n
 • 27847972_809794989212428_1070770249_n
 • 27848001_809794969212430_908010615_n
 • 27848138_809794842545776_1120567263_n
 • 27848220_809794935879100_1602873302_n
 • 27848295_809795005879093_2059808041_n
 • 27848300_809794825879111_1181061627_n (1)
 • 27848331_809794865879107_2131913321_n
 • 27848672_809794919212435_1098905310_n
 • 27848714_809794845879109_213999256_n
 • 27848802_809794992545761_118309051_n
 • 27848813_809794939212433_1438266259_n
 • 27848848_809794972545763_1582249883_n
 • 27848850_809794995879094_645473210_n
 • 27848971_809794892545771_1043355932_n

 • 27849082_809794912545769_1905611347_n
 • 27849138_809794902545770_2115604119_n
 • 27849357_809794929212434_1621047326_n
 • 27849437_809795012545759_1150666428_n
 • 27849449_809794955879098_968732793_n
 • 27849457_809794962545764_1584697845_n
 • 27849674_809794949212432_1766071845_n
 • 27901162_809803402544920_614060518_o
 • 27901172_809803345878259_1977243348_o
 • 27901222_809802805878313_1595304164_o
 • 27901263_809802622544998_427162504_o
 • 27901274_809803335878260_421693916_o
 • 27901294_809803382544922_1463554550_o
 • 27901428_809803375878256_1721212095_o
 • 27901516_809802782544982_829028611_o
 • 27901678_809802629211664_25242983_o
 • 27901761_809802772544983_201676063_o
 • 27901789_809803395878254_53525007_o
 • 27901921_809802795878314_872117729_o
 • 27901943_809803309211596_311363260_o

 • 27901977_809803419211585_1682409509_o
 • 27902022_809802802544980_881611617_o
 • 27902148_809803372544923_1640971061_o
 • 27902158_809803315878262_310006067_o
 • 27902189_809803305878263_621990585_o
 • 27902222_809803295878264_413278286_o
 • 27906341_809802769211650_870468844_o
 • 27906579_809802799211647_21263124_o
 • 27906738_809802779211649_2036392005_o
 • 27906783_809803319211595_2042365252_o
 • 27906798_809802775878316_215081092_o
 • 27906810_809803352544925_131004723_o
 • 27906976_809802792544981_850268009_o
 • 27906986_809803299211597_1759816929_o
 • 27907010_809802592545001_1762333019_o
 • 27907066_809802789211648_1282279899_o
 • 27907115_809803312544929_1365597925_o
 • 27907132_809803429211584_1955053803_o
 • 27907213_809803285878265_2129503972_o
 • 27907254_809802815878312_46448488_o

 • 27934754_809795022545758_1105273624_n
 • 27934791_809794975879096_754722729_n
 • 27934849_809794875879106_29696587_n
 • 27934999_809794909212436_1073187657_n
 • 27935019_809794879212439_1966196168_n
 • 27935219_809794952545765_1013521_n
 • 27935280_809794895879104_1748599835_n
 • 27935303_809794869212440_2138631324_n
 • 27935435_809795015879092_66543220_n
 • 27935597_809794889212438_839106839_n
 • 27935649_809794985879095_2003801158_n
 • 27939009_809794999212427_390200525_n
 • 27939021_809794849212442_2134751694_n (1)
 • 27939177_809794905879103_1492396190_n
 • 27939243_809794899212437_78748179_n
 • 27939556_809794965879097_1137955046_n
 • 27939577_809794979212429_840001416_n
 • 27939609_809794922545768_1689156255_n
 • 27939729_809795002545760_2102667539_n
 • 27946205_809802762544984_1119410887_o

 • 27946230_809803365878257_1531258889_o
 • 27946320_809803405878253_1405269403_o
 • 27946339_809803415878252_302526290_o
 • 27946361_809802822544978_410315032_o
 • 27946396_809803355878258_1717624794_o
 • 27946446_809803325878261_1846485246_o
 • 27946448_809803389211588_2013783590_o
 • 27946557_809802875878306_1985551932_o
 • 27946578_809803412544919_1635308314_o
 • 27946634_809802599211667_1250872199_o
 • 27946721_809803302544930_1085456458_o
 • 27950412_809803339211593_1036585881_o
 • 27950534_809803332544927_91282813_o
 • 27950578_809803385878255_1775193801_o
 • 27950605_809803342544926_420615032_o
 • 27950632_809803392544921_1791661395_o
 • 27950766_809802755878318_1258885401_o
 • 27951167_809802619211665_732397877_o
 • 27989762_809802759211651_916836460_o
 • 27989770_809803409211586_1526082264_o

 • 27989875_809802765878317_35139837_o
 • 27990198_809802595878334_672863903_o
 • 28000701_809794885879105_2106216776_n
 • 28000975_809794942545766_1577476883_n

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem