Menu
A+ A A-

Informacja dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi


      W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Według niej gmina z dniem 1 lipca 2013 r. przejmie odpowiedzialność za odpady i będzie zarządzać całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Do 30 czerwca 2013 r. mieszkańcy odprowadzają odpady na podstawie umowy zawartej z firmą odbierającą odpady. Umowę należy rozwiązać we własnym zakresie przed 1 lipca 2013 r. pamiętając o zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, w celu uniknięcia podwójnej opłaty z momentem wejścia nowego systemu.
Po przejęciu przez gminę obowiązku zagospodarowania odpadów, mieszkańcy nie będą podpisywać umów z firmą, będą natomiast składać do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów według ustalonej przez Radę Gminy metody oraz stawki. Na podstawie deklaracji będzie naliczana opłata, którą mieszkańcy będą uiszczać do budżetu gminy. Opłata ta będzie środkiem finansowania całego procesu odbioru, transportu, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zachęcając o dbanie o środowisko naturalne, promując segregację odpadów, za selektywną zbiórkę odpadów będzie ustalona niższa stawka „opłaty śmieciowej”. Gmina podpisze umowę z firmą, która wygra przetarg, na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z naszej gminy. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddawać będą odpady komunalne na dotychczasowych zasadach przedsiębiorstwom odbierającym odpady, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy. Nowy system gospodarki odpadami jest obowiązkowy, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zostaną nim objęci.

    Rada Gminy Lipnica Wielka ustaliła stawkę opłaty oraz metodę jej naliczania mocą uchwały. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od budynków zamieszkałych zależna będzie od rodzaju gospodarstwa domowego.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą odpowiednio:

Selektywna zbiórka odpadów:

  • Gospodarstwo 1 – 2 osobowe - 10 zł;
  • Gospodarstwo 3 – 5 osobowe - 20 zł;
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 25 zł.
Nieselektywna zbiórka odpadów:
  • Gospodarstwo 1 – 2 osobowe - 15 zł;
  • Gospodarstwo 3 – 5 osobowe - 25 zł;
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 30 zł.
     Do dnia 31 marca 2013 r. należy dostarczyć lub przesłać do Urzędu Gminy Lipnica Wielka pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarkę odpadami. Właściciel nieruchomości w deklaracji umieszcza informację o rodzaju gospodarstwa domowego, ilości rzeczywiście zamieszkujących osób oraz deklaruje sposób gospodarki odpadami wybierając selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, gdyż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

     W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zmiana wysokości opłaty następuje z miesiącem, w którym wystąpiła zmiana. Formularz deklaracji oraz wzór jej wypełnienia jest także dostępny na stronie internetowej gminy Lipnica Wielka.

W przypadku niezłożenia deklaracji, lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości zawartych w niej danych, Wójt nałoży w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunkową ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zadeklarowaną bądź nałożoną decyzją opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipnica Wielka. Opłatę należy wpłacać w całości do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ona dotyczy.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

Odpady zbierane w sposób selektywny należy umieszczać w pojemnikach o kolorystyce odpowiadającej poszczególnym rodzajom odpadów, tj.:
1. Kolor biały – szkło bezbarwne.
2. Kolor zielony – szkło kolorowe.
3. Kolor żółty – tworzywa sztuczne.
4. Kolor brązowy – odpady biodegradowalne.
5. Kolor czerwony – opakowania wielomateriałowe.
Powyższe rodzaje odpadów odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej raz na 3 miesiące.

Odpady zmieszane będą odbierane z pojemników koloru czarnego co najmniej raz w miesiącu.

Na terenie gminy Lipnica Wielka dostępne będą punkty selektywnego zbierania odpadów, gdzie można będzie oddać odpady problemowe takie jak: zużyte baterie, opony, przeterminowane leki, chemikalia. Będą także przeprowadzane zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Miejsca ich lokalizacji oraz harmonogram odbioru odpadów udostępniony będzie na stronie internetowej naszej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Szczegółowe zasady gospodarki odpadami na terenie naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Lipnica Wielka.

WSZELKIE INFORMACJE Z TEJ TEMATYKI ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA NASZEJ STRONIE W DZIALE URZĄD - KATEGORIA: GOSPODARKA ODPADAMI

UCHWAŁY RADY GMINY LIPNICA WIELKA:

Uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała Nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

WZÓR DEKLARACJI:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem