Menu
A+ A A-

Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipnica Wielka jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. 

Wpisu do rejestru działalności regulowanej (RDR) prowadzonego przez Wójta Gminy Lipnica Wielka dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


 

Wniosek powinien zawierać:

 

  1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy.

  2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

  3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

  4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:

 

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. (Opłata nie dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia 2012r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).

 

Wpis jest dokonywany w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku.

 

 

 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie przywołanej wyżej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

 

Wzór wniosku oraz oświadczenia dostępne są do pobrania w załącznikach. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka.

 

 

 

Załącznik 1 -Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lipnica Wielka (doc)

 

 

 

Załącznik 2 -OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (docx)

 

 

 

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się  na konto Urzędu Gminy

 

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lipnica Wielka

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Z TERENU GMINY LIPNICA WIELKA

 

 

 

Lp.

Nr rejestrowy

Nazwa i adres siedziby firmy
lub imię, nazwisko
i adres zamieszkania przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów
(kody odpadów)

1

6233.2.2012

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa

735-24-97-196

492841416

15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09,
15 01 10*, 16 01 03,
17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07,
17 01 80, 17 05 04,
17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11,
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99.

2

6233.3.2012

FCC Polska
Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09,
16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03,
17 01 06*, 17 01 07,
17 01 80, 17 01 81,
17 01 82, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03,
17 03 02, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03,
17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07,
17 04 11, 17 05 08,

17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11,
20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 41,
20 01 80, 20 01 99,
20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01,
20 03 02, 20 03 03,
20 03 04, 20 03 06,
20 03 07, 20 03 99.

3

6233.4.2013

REMONDIS Kraków
Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64
30-740 Kraków

679-25-87-750

357054048

15 01 01, 15 01 02,
15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06,
15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01,
17 02 02, 17 02 03,
17 04 01, 17 04 02,
17 04 03, 17 04 04,
17 04 05, 17 04 06,
17 04 07, 17 04 11,
17 09 04, 20 01 01,
20 01 02, 20 01 08,
20 01 10, 20 01 11,
20 01 30, 20 01 32,
20 01 34, 20 01 36,
20 01 38, 20 01 39,
20 01 40, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01,
20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02,
20 03 07, 20 03 99.

4.

6233.1.2020

FCC Podhale Sp. z o. o.

Ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ

735-28-67-368

364862455

15 01 01, 15 01 02,

15 01 03, 15 01 04,

15 01 05, 15 01 06,

15 01 07, 15 01 09,

15 01 10*, 15 01 11*,

16 01 03, 17 01 01,

17 01 02, 17 01 03,

17 01 06*, 17 01 07,

17 01 80, 17 01 81,

17 01 82, 17 02 01,

17 02 02, 17 02 03,

17 03 02, 17 04 01,

17 04 02, 17 04 03,

17 04 04, 17 04 05,

17 04 06, 17 04 07,

17 04 11, 17 05 08,

17 06 04, 17 08 02,

17 09 04, 20 01 01,

20 01 02, 20 01 08,

20 01 10, 20 01 11,

20 01 13*, 20 01 14*,

20 01 15*, 20 01 17*,

20 01 19*, 20 01 21*,

20 01 23*, 20 01 25,

20 01 26*, 20 01 27*,

20 01 28, 20 01 29*,

20 01 30, 20 01 31*,

20 01 32, 20 01 33*,

20 01 34, 20 01 35*,

20 01 36, 20 01 37*,

20 01 38, 20 01 39,

20 01 40, 20 01 41,

20 01 80, 20 01 99,

20 02 01, 20 02 02,

20 02 03, 20 03 01,

20 03 02, 20 03 03,

20 03 04, 20 03 06,

20 03 07, 20 03 99,

20 03 99

 

 

 

3

6233.3.2012

A.S.A. Eko Polska
Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

676-21-57-648

357190739

15 01 01,
15 01 02,
15 01 03,
15 01 04,
15 01 05,
15 01 06,
15 01 07,

15 01 09,
20 01 01,
20 01 02,
20 01 08,
20 01 10,
20 01 11,
20 01 13*,
20 01 14*,
20 01 15*,
20 01 17*,
20 01 19*,
20 01 21*,

20 01 23*,
20 01 25,
20 01 26*,
20 01 27*,
20 01 28,
20 01 29*,
20 01 30,
20 01 31*,
20 01 32,
20 01 33*,
20 01 34,
20 01 35*,
20 01 36,
20 01 37*,
20 01 38,
20 01 39,
20 01 40,
20 01 41,
20 01 80,
20 01 99,
20 02 01,
20 02 02,
20 02 03,
20 03 01,
20 03 02,
20 03 03,
20 03 04,
20 03 06,
20 03 99,
20 03 07

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem