Menu
A+ A A-

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

W dniu 31 grudnia 2019r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych wybranych na kadencję 2016-2019. W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ustalił liczbę ławników do wyboru przez Radę Gminy Lipnica Wielka na kadencję 2020-2023, która wynosi:
1. do Sądu Rejonowego w Nowym Targu – 1 ławnik
2. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - 0
Przy wyborach na ławników mają zastosowanie przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ RADZIE GMINY:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia przyjmowane są: na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej (34-483 Lipnica Wielka 518; tel. 18 26 345 95) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest w Urzędzie Gminy – Dziennik Podawczy, na stronie internetowej gminy www.lipnicawielka.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 357 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

DODATKOWO DO KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć:
 1. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - wymienione nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą: imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).
KOSZTY opłaty za:
 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (zgodnie z art. 162 §7 i art. 162 §8 usp)
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (zgodnie z art. 162 § 7a usp)

Rada Gminy wyboru ławnika dokona najpóźniej w październiku 2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Karkoszka

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem