Menu
A+ A A-

Przedłużenie terminu składania wniosków na dotację do wymiany pieca - Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lipnica Wielka

Przedłużony termin naboru wniosków
Wójt Gminy Lipnica Wielka informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem wymianą starych kotłów węglowych wśród mieszkańców, przedłuża się termin składania wniosków do 9 marca 2018 roku.


Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji) co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Realizacja Programu Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne i ekologiczne o wysokiej sprawności. Udział środków i zakres modernizacji zależy od zainteresowania mieszkańców oraz od pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Mieszkańcy mogą liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% faktycznych kwalifikowanych kosztów wykonania modernizacji.
Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:
Dla kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę:
 • Demontaż starego źródła ciepła.
  Zakup i montaż nowego źródła ciepła.
 • Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych.
 • Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników.
Warunki, jakie musi spełnić mieszkaniec, aby otrzymać dofinansowanie:
 • Zapoznanie się z wymaganiami technicznymi dotyczącymi dopuszczonych w ramach programu kotłów,
  Zapoznać się z regulaminem i warunkami umowy,
 • Złożyć wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2018 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
Do Wniosku należy dołączyć:
 1. dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej), zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji
  w przypadku współwłasności,  dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub lokalem w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dokonania Inwestycji w przypadku prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego;

 • Oszacować koszty zakupu kotła i jego wymiany,
  Określić termin realizacji wymiany,
 • Zawrzeć umowę z Urzędem Gminy Lipnica Wielka,
 • Dokonać trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,
 • Nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC,
 • Zapewnić Urzędowi Gminy i Funduszowi wgląd w realizację Zadania w Każdej jego fazie oraz udostępnić wszelka dokumentację związaną z tym zadaniem (okres trwałości projektu 5 lat od zakończenia zadania).
Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:
http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Gmina nie uczestniczy ani też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonanie czynności związanych z zakupem nowego paleniska, demontażem starego paleniska i montażem nowego paleniska.
Mieszkaniec sam dokonuje zakupu pieca spełniającego kryteria projektowe i po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji (faktury, dokumentacji technicznej itp.) występuje do gminy o zrefundowanie poniesionych kosztów. Na tej podstawie gmina składa wniosek o płatność do WFOŚiGW w Krakowie. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW w Krakowie gmina dokona zwrotu środków finansowych na zasadach i w wysokości określonej w umowie z mieszkańcem bezpośrednio mieszkańcowi.
Czas zwrotu środków szacowany jest na okres od 2 – do 6 miesięcy od przedstawienia wymaganej dokumentacji przez mieszkańca.

Wysokość dofinansowania poszczególnych zadań 
Do oceny wniosków stosuje się wyłącznie wskaźniki techniczno-ekologiczne to znaczy, że wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego.

Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:

Modernizacja kotłowni na:

Kotłownię kondensacyjną:
- do 1 300,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Kotłownię olejową:
- do 840,-zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4700 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Ogrzewanie elektryczne:
- do 580,- zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 3400 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Kotłownię na biomasę:
- do 1 150, -zł/kW mocy
- ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Kotłownię węglową:
- do 650,-zł/kW mocy
- ale nie więcej 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni!
Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%!
Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę dotyczy wyłącznie kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka:
pokój nr 2
tel: 18 26 345 95 wew. 14
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem