Menu
A+ A A-

Konkurs fotograficzny Stowarzyszenia Rozwoju Orawy "Odkrywamy skarby Orawy"

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Odkrywamy skarby Orawy”

Celem konkursu jest wypromowanie „nieodkrytych lub mało znanych” miejsc pamięci i zabytków znajdujących się na terenie Orawy w tym : dzwonnice loretańskie, źródełka siarczkowe, cmentarz żydowski, Kościół w Orawce, farbiarnia w Orawce oraz inne nieodkryte miejsca Orawy.

1. Organizatorem konkursu jest:

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy,

ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka,

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać do 12 października 2015 roku jedynie pocztą elektroniczną na adres www.leaderoraw.pl w formie załączników .

6. W tytule maila należy wpisać „Konkurs – odkrywamy skarby Orawy” a w treści wpisać imię, nazwisko, adres i telefon autora zdjęć oraz informację o zdjęciu (miejsce zrobienia zdjęcia wraz z krótkim opisem).

7. Do autorów wybranych zdjęć zostanie przesłany wzór oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikami do niniejszego regulaminu. Dokumenty muszą zostać podpisane przez autora zdjęć i dostarczone do biura Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą podpisania oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych nadesłane fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

9. Zdjęcia należy nadsyłać od 01.09.2015 do 12.10. 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.10.2015 r.

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.

12. Nagrodzone prace będą wykorzystane w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.

14. Organizatorzy przewidują 20 nagród. Nagrody rzeczowe w postaci książek i pamiątek związanych z Orawą nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Nagrody dostarczone zostaną laureatom na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

konkurs skarby2015

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem